อัตราค่าบริการทันตกรรมรากเทียม

อัตราค่ารักษาพยาบาล                                                                                ค่ารักษาเริ่มต้น (บาท/THB)
ทันตกรรมรากฟันเทียม / Dental Implant
  • Implant Fixture
ซี่ละ 35,000-40,000 บาท
  • Dental Implant Crown
ซี่ละ 12,000-20,000 บาท

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า