อัตราค่าบริการอุดฟัน

อัตราค่ารักษาพยาบาล                                                                                ค่ารักษาเริ่มต้น (บาท/THB)
 • ตรวจและให้คำปรึกษา ทำฟัน จัดฟัน
  (Oral Examination & Advice)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เอกซเรย์ / X-Ray
 • Periodical film (Small dental film)
 • Panoramic (Big full mouth x-ray)
120 บาท
งานอุดฟัน / Operative Dentistry
 • อุดฟันวัสดุเหมือนฟัน (Composite Filling)
ด้านละ 400-800 บาท
 • อุดฟันวัสดุโลหะ/สีเงิน (Amalgam Filling)
ด้านละ 400-800 บาท

หมายเหตุ :

 • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
 • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า