อัตราค่าบริการฟันปลอมถอดได้

อัตราค่ารักษาพยาบาล                                                                                ค่ารักษาเริ่มต้น (บาท/THB)
ฟันปลอมถอดได้ / Removable Denture
  • ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (Acrylic Partial Denture) ซี่แรก
ชิ้นละ 1,800 ซี่ต่อไป 300 บาท
  • ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (Removable Partial Denture) ซี่แรก
ชิ้นละ 7,800 ซี่ต่อไป 300 บาท
  • ฟันปลอมทั้งปาก (Acrylic Resin Complete Denture)
ชิ้นละ 9,000-10,000 บาท
  • ฟันปลอมทั้งปากโลหะ (Acrylic Resin Complete Denture with Metal Base)
ชิ้นละ 15,000 บาท
  • ซ่อมฟันปลอม (Repair Denture)
ครั้งละ 500-1,000 บาท
*หมายเหตุ: สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้