อัตราค่าบริการรักษารากฟัน

อัตราค่ารักษาพยาบาล                                                                                ค่ารักษาเริ่มต้น (บาท/THB)
รักษารากฟัน / Root Canal Treatment
  • รักษารากฟันหน้า (Anterior Tooth Root Canal Treatment)
ซี่ละ 3,000 บาท
  • รักษารากฟันกรามน้อย (Premolor Root Canal Treatment)
ซี่ละ 4,500 บาท
  • รักษารากฟันกรามน้อย (Molar Root Canal Treatment)
ซี่ละ 6,000 บาท
*หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรักษา 2-4 ครั้ง สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า